ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ WEB ONEKEY

 

Το www.owa-secure.com είναι μια δικτυακή πύλη που ανήκει στην IQVIA Operations France SAS, εταιρεία εγγεγραμμένη στη Γαλλία, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη διεύθυνση 17 bis Place des Reflets Tour D2 92400 Courbevoie της Γαλλίας («IQVIA» και επίσης εφεξής «εμείς, εμάς, μας») . Αυτή η πύλη φιλοξενείται από την IQVIA.

 

 

1.   ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοπός αυτών των γενικών όρων χρήσης (οι «Όροι») είναι να ορίσουν τους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους οι Χρήστες (όπως ορίζονται κατωτέρω και επίσης εφεξής «εσείς», «σας») μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση και να χρησιμοποιούν απευθείας την πύλη ελέγχου ταυτότητας ‘Onekey Web Authentication’ στην ακόλουθη διεύθυνση URL: www.owa-secure.com (εφεξής η «Πύλη»). Η Πύλη χρησιμοποιείται για την καθιέρωση ασφαλών σχέσεων μεταξύ των εκδοτών περιεχομένου (εφεξής οι «Εκδότες») και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας (στο εξής οι «Χρήστες»), επιτρέποντας στους τελευταίους να έχουν πρόσβαση σε ορισμένους ιστότοπους των Εκδοτών, για τους οποίους η πρόσβαση προορίζεται για τους Χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι για τη χρήση της Πύλης.

Η IQVIA δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των Χρηστών. Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Κατά τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, θα εφαρμόζουμε μια αρχή αυστηρής αναγκαιότητας ή/και ελάχιστου αναγκαίου σε σχέση με τη λειτουργία μας στην Πύλη.

 

 

2.   ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

 

2.1.       Κάθε Χρήστης που έχει πρόσβαση στην Πύλη αποδέχεται τους παρόντες Όρους και συμφωνεί να συμμορφώνεται με αυτούς. Χρησιμοποιώντας την Πύλη, ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι (i) τουλάχιστον 18 ετών και (ii) έχει επαρκή ικανότητα να συνάψει σύμβαση.

2.2.       Κατά την εγγραφή και την πρόσβαση στην Πύλη, ο Χρήστης περαιτέρω εκπροσωπεί, εγγυάται και αναλαμβάνει ότι (i) οι πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης στην IQVIA είναι αληθείς και ακριβείς ώστε να μην παραπλανούν την IQVIA, (ii) ο Χρήστης δεν θα παραβιάζει κάθε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό και (iii) ο Χρήστης δεν θα παραβιάζει κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους.

 

 

3.   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ONEKEY WEB AUTHENTICATION ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ
 

3.1.       Προϋποθέσεις για την απόκτηση του αναγνωριστικού και του κωδικού πρόσβασης

Η διαδικασία δημιουργίας και εγγραφής ενός λογαριασμού για πρόσβαση στην πύλη («Λογαριασμός ελέγχου ταυτότητας Onekey Web Authentication») έχει ως εξής:
 

3.1.1.  Ο Χρήστης μπορεί είτε (i) να εισάγει την επαγγελματική κάρτα του σε συσκευή ανάγνωσης καρτών (εάν υπάρχει) για να συμπληρώσει αυτόματα το έντυπο (και στη συνέχεια να συμπληρώσει το έντυπο εάν κάποια πεδία παραμένουν κενά) είτε (ii) να συμπληρώσει ολόκληρο το έντυπο εγγραφής που είναι διαθέσιμο στην Πύλη. Ο Χρήστης πρέπει να παρέχει τις απαιτούμενες υποχρεωτικές πληροφορίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι είναι ακριβείς και πλήρεις

 

3.1.2.  Η IQVIA ελέγχει στη συνέχεια όλες τις πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης και δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επαληθεύει ανεξάρτητα την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών των πληροφοριών με τη συνδρομή τρίτου μέρους.

 

3.1.3.  Στη συνέχεια, η IQVIA, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, επαληθεύει εάν, με βάση τις υποβληθείσες πληροφορίες, ο Χρήστης πληροί τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός λογαριασμού ελέγχου ταυτότητας Onekey Web Authentication.

Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο Χρήστης λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια σύνδεση hypertext μαζί με το αναγνωριστικό του και έναν τροποποιημένο κωδικό πρόσβασης που θα επιτρέπει την ενεργοποίηση του λογαριασμού ελέγχου ταυτότητας Onekey Web Authentication. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής του και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ο Χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την Πύλη.

 

3.2.       Ασφάλεια του αναγνωριστικού και του κωδικού πρόσβασης

Το αναγνωριστικό σύνδεσης και ο κωδικός πρόσβασης για κάθε Χρήστη είναι αυστηρά προσωπικά και εμπιστευτικά στοιχεία, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από κανέναν, εκτός από τον σχετικό Χρήστη στον οποίο έχουν εκχωρηθεί. Κάθε χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για το αναγνωριστικό σύνδεσής του και τον κωδικό πρόσβασής του και πρέπει συνεπώς να διασφαλίζει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητά τους. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αναγνωριστικού ή/και του κωδικού πρόσβασής του, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την IQVIA το συντομότερο δυνατό.

 

3.3.       Τροποποίηση των πληροφοριών που παρέχουν πρόσβαση στην πύλη

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι η δημιουργία ενός λογαριασμού ελέγχου ταυτότητας Onekey Web Authentication εξαρτάται από την κατάσταση του χρήστη. Κατά συνέπεια, οι Χρήστες πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την IQVIA για οποιαδήποτε τροποποίηση του καθεστώτος ή της επαγγελματικής κατάστασής τους, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει τα δικαιώματα πρόσβασης που παρέχονται στον Χρήστη με το παρόν.

 

3.4.       Απώλεια δικαιώματος πρόσβασης στην πύλη

Η IQVIA διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να απενεργοποιεί ένα αναγνωριστικό ή κωδικό πρόσβασης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων όπου (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά):

 

3.4.1.  ο Χρήστης έχει παράσχει στην IQVIA ανακριβείς, ψευδείς ή άλλως παραπλανητικές πληροφορίες κατά τη στιγμή της εγγραφής,

 

3.4.2.  ο Χρήστης δεν έχει παράσχει εγκαίρως ενημέρωση σε σχέση με την αλλαγή της κατάστασής του σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 ανωτέρω,

 

3.4.3.  η αλλαγή στην κατάσταση του Χρήστη δεν επιτρέπει πλέον στον Χρήστη να χρησιμοποιεί έναν Λογαριασμό ελέγχου ταυτότητας Onekey Web Authentication Account (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της IQVIA),

 

3.4.4.  το αναγνωριστικό ή/και ο κωδικός πρόσβασης έχει κοινοποιηθεί σε τρίτο μέρος ή έχει επιτραπεί σε τρίτο να έχει πρόσβαση στην πύλη χρησιμοποιώντας την τρέχουσα περίοδο σύνδεσης άλλου χρήστη, ή

 

3.4.5.  ο Χρήστης έχει κάνει δόλια ή άλλως παράνομη χρήση της Πύλης.

 

3.5.       Ιστότοποι εκδοτών

3.5.1.  Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η IQVIA δεν έχει κανέναν έλεγχο σε οποιονδήποτε ιστότοπο ανήκει ή λειτουργεί για λογαριασμό Εκδότη. Ως εκ τούτου, η IQVIA αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται σε ή μέσω οποιουδήποτε ιστότοπου Εκδότη ή οποιαδήποτε χρήση ή εμπιστοσύνη του Χρήστη σε τέτοιο περιεχόμενο ή υπηρεσίες.

 

3.5.2.  Κάθε Εκδότης είναι υπεύθυνος για τον δικό του ιστότοπο. Ως εκ τούτου, κάθε Εκδότης δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να καθορίζει ποιος θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπό του, με βάση την κατάσταση των Χρηστών και μέσω του αναγνωριστικού και του κωδικού πρόσβασης σύνδεσης του ελέγχου ταυτότητας Onekey Web Authentication. Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι η IQVIA δεν συμμετέχει στην παρούσα απόφαση και ως εκ τούτου η IQVIA δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για την ανικανότητα πρόσβασης του Χρήστη σε οποιονδήποτε ιστότοπο Εκδότη. Για να αμφισβητήσει οποιαδήποτε τέτοια άρνηση πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο, ο Χρήστης πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με τον Εκδότη του ιστότοπου.

 

3.6.       Χρήση της Πύλης

Μόλις συνδεθείτε, χρησιμοποιώντας τη πύλη, συμφωνείτε να:

- χρησιμοποιείτε την Πύλη σύμφωνα με τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους,

- παρέχετε ακριβείς πληροφορίες στην Πύλη,

- χρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη μόνο για τον έλεγχο ταυτότητας στην Πύλη και να μην επικοινωνείτε, να διαδίδετε, κοινοποιείτε ή καθιστάτε προσβάσιμο, με οποιονδήποτε τρόπο, τον κωδικό πρόσβασής σας ή/και το όνομα χρήστη σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος,

- μη δημοσιεύετε ή αποστέλλετε περιεχόμενο αντίθετο προς οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό, παράνομο, άσεμνο, απειλητικό, δυσφημιστικό, επιθετικό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή άλλως επιζήμιο για τρίτους ή απαράδεκτο,

- μη δημοσιεύετε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τρίτους (π.χ. εργαστήριο, ασθενή) ή οποιαδήποτε προστατευμένα δεδομένα για την υγεία ή οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ασθενούς ή καταναλωτή.

Η IQVIA δεν θέλει να αποστέλλετε και δεν πρέπει να αποστέλλετε εμπιστευτικές ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες στην IQVIA μέσω της Πύλης. Οποιαδήποτε υποβολή από εσάς στην IQVIA, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ερωτήσεις, σχόλια, υποδείξεις ή συναφή, θα θεωρείται μη εμπιστευτική και θα αποτελεί ιδιοκτησία της IQVIA.

Επιπροσθέτως, με την υποβολή σας παραχωρείτε στην IQVIA μια απεριόριστη, αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προβολής, εκτέλεσης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής τέτοιων πληροφοριών. Η IQVIA θα χρησιμοποιεί ελεύθερα οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε τέτοιες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της ανάπτυξης, της κατασκευής και της εμπορίας προϊόντων που ενσωματώνουν αυτές τις πληροφορίες.

 

 

4.   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα στη γενική δομή, καθώς και τα εμπορικά σήματα της IQVIA ή/και των αδελφών εταιρειών της και των θυγατρικών της, όπως τα λογότυπα που εμφανίζονται στην Πύλη, τυχόν προγράμματα λογισμικού, κείμενα, κινούμενα σχέδια ή άλλες εικόνες, τεχνολογία και όλα τα άλλα στοιχεία που αποτελούν την Πύλη είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της IQVIA, των αδελφών εταιρειών της, των δικαιοπαρόχων ή των θυγατρικών της (το «Περιεχόμενο»). Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους, κανένα Περιεχόμενο δεν δύναται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να προβληθεί δημόσια, να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό. Δεν δύναται να χρησιμοποιείτε κανένα ρομπότ, «αράχνη», σύνδεση με εσωτερικές ιστοσελίδες, μηχανική εξαγωγή πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη αυτοματοποιημένη συσκευή ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου από την Πύλη.

 

 

5.   ΕΥΘΥΝΗ

 

5.1.       Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η IQVIA αποποιείται κάθε ευθύνης για απώλεια, τραυματισμό ή ζημιά (άμεση, έμμεση, επακόλουθη, παρεπόμενη ή ειδική) που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της Πύλης από Χρήστες (περιλαμβανόμενης οποιασδήποτε χρήσης ή πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω της Πύλης) ή άλλως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:

 

5.1.1.  σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, την καταλληλότητα, την ποιότητα, την ιδιοκτησία, τη μη παραβίαση, τη λειτουργία, την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει η Πύλη ή στο οποίο υπάρχει πρόσβαση μέσω της Πύλης,

 

5.1.2.  οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις τρίτων σε σχέση με τη χρήση της Πύλης από τον Χρήστη,

 

5.1.3.  σχετικά με οποιαδήποτε διακοπή, αποτυχία ή διακοπή λειτουργίας ή μετάδοσης της Πύλης,

 

5.1.4.  που απορρέουν από τη εξάρτηση, τη λειτουργία, τη χρήση ή τις ενέργειες ή τις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει οποιωνδήποτε γεγονότων, απόψεων, ιδεών, οδηγιών, μεθόδων ή διαδικασιών που περιέχει η Πύλη ή στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω της Πύλης, και

 

5.1.5.  που απορρέουν από οποιονδήποτε ιό, ιό τύπου worm, δούρειο ίππο ή οποιοδήποτε άλλο είδος κακόβουλου λογισμικού ή μόλυνση του εξοπλισμού του υπολογιστή.

 

 

5.2.       Οι χρήστες πρέπει να διεξάγουν τη δική τους αξιολόγηση/επαλήθευση πριν επιλέξουν να βασιστούν σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ιστότοπου που περιέχει η Πύλη ή στο οποίο υπάρχει πρόσβαση μέσω αυτής.

 

5.3.       Ο σχετικός Χρήστης θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει την IQVIA για όλες τις αξιώσεις, τις χρεώσεις, τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες και τις ενέργειες, τις αποζημιώσεις, τις απώλειες, τα κόστη, τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών τελών) και τα συμφέροντα που υπέστη ή επιβαρύνει την IQVIA και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση της Πύλης από τον Χρήστη ή που προκύπτει από ή σε σχέση με την παραβίαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας αυτού του Χρήστη από το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής του όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.2 των παρόντων Όρων ή από την αμέλειά τους όσον αφορά την ασφάλεια του αναγνωριστικού ή/και του κωδικού πρόσβασης.

 

 

6.   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

 

6.1.      Πώς συλλέγει η IQVIA τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας
Οι τύποι Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε (απευθείας από εσάς ή από τρίτες πηγές) και οι πρακτικές απορρήτου μας εξαρτώνται από τη φύση της σχέσης που έχετε με την IQVIA και τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου. Προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες που σχετίζονται μόνο με τους σκοπούς της Επεξεργασίας. Παρακάτω παρατίθενται οι νομικές βάσεις και ορισμένοι από τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε πληροφορίες, καθώς και ο τρόπος χρήσης τους.

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με χρήστες, καθώς και επισκέπτες (συλλήβδην «Πρόσωπα»). Αποκτούμε, διατηρούμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τα Πρόσωπα για διάφορους επιχειρηματικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων για:

·         γενική διαχείριση πληροφοριών και λογαριασμών Ιδιωτών,

·         απάντηση σε ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα,

·         παροχή πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές και χαρακτηριστικά της Πύλης,

·         εξασφάλιση εσωτερικού ελέγχου ποιότητας,

·         επαλήθευση της ταυτότητας του Προσώπου,

·         επικοινωνία σχετικά με λογαριασμό Προσώπου και δραστηριότητες στην Πύλη και τα συστήματα και, κατά τη διακριτική ευχέρεια της IQVIA, αλλαγές σε οποιαδήποτε πολιτική της IQVIA,

·         εφαρμογές επεξεργασίας,

·         συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχετε αντιμετωπίσει κατά τη χρήση των προϊόντων μας,

·         πρόληψη δυνητικά απαγορευμένων ή παράνομων δραστηριοτήτων,

·         παροχή υπηρεσιών σε εσάς και τους χορηγούς σας,

·         εφαρμογή των Όρων μας, και

·         για σκοπούς που αποκαλύπτονται τη στιγμή που τα Πρόσωπα παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλως με συναίνεση.

Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συλλέξουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας περιλαμβάνουν:

·         Η IQVIA δύναται να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από εσάς μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής σας στην πύλη, από έρευνες, κατά τη διάρκεια επιχειρηματικών εκδηλώσεων ή εκδηλώσεων μάρκετινγκ και κατά την παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών σε εσάς.

·         Μπορούμε να συλλέξουμε διάφορες πληροφορίες από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας στο πλαίσιο του ευρετηρίου OneKey® που διατηρούμε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, της ηλικίας, του φύλου, της διεύθυνσης, της ιατρικής εξειδίκευσης, των επαγγελματικών προσόντων, του αριθμού άδειας και του αριθμού μέλους της επιστημονικής εταιρείας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την OneKey® και τον τρόπο χρήσης των δεδομένων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.iqvia.com/OneKeyGreeceGR

·         Καθώς πλοηγείστε στην Πύλη, δύναται επίσης να συλλεχθούν ορισμένες παθητικές πληροφορίες, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet, cookies και δεδομένα πλοήγησης. Αυτός ο τύπος πληροφοριών χρησιμοποιείται με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για την καλύτερη διαχείριση της Πύλης μας και για τη βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας σας κατά την αλληλεπίδραση με την Πύλη μας.

·         Επιπροσθέτως, η IQVIA μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί οποιαδήποτε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε εθελοντικά στην Πύλη. Η IQVIA συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις στην Πύλη, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών επισκεπτών και επισκέψεων, των δεδομένων γεωγραφικής τοποθεσίας, του χρόνου που αφιερώνεται στην Πύλη, των σελίδων στις οποίες πραγματοποιήθηκε κλικ ή των σελίδων προέλευσης των επισκεπτών.

 

6.2.      Πώς χρησιμοποιεί η IQVIA τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την IQVIA, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών τρίτων μερών μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με διάφορους τρόπους, όπως:

·         Διοικητικοί σκοποί. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς για διοικητικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά: (α) να μετράμε το ενδιαφέρον για την Πύλη, (β) να διενεργούμε εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, γ) να επαληθεύουμε την ταυτότητα, (δ) να στέλνουμε μηνύματα σχετικά με την Πύλη, τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες, τον λογαριασμό σας ή οποιεσδήποτε αλλαγές σε οποιαδήποτε σχετική πολιτική ή όρους χρήσης της IQVIA, ε) να προλαμβάνουμε δυνητικά απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες και (ζ) να επιβάλλουμε τους Όρους.

·         Προϊόντα και υπηρεσίες μάρκετινγκ. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς για να σας παρέχουμε υλικό σχετικά με προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε εμείς, οι πελάτες ή/και οι συνεργάτες μας. Μπορούμε να σας παρέχουμε αυτά τα υλικά μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς μάρκετινγκ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να εξαιρεθείτε από τη χρήση των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τέτοιους σκοπούς, ως περιγράφεται παρακάτω.

·         Έρευνα και Ανάπτυξη. Η IQVIA δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να δημιουργήσει μη προσδιορίσιμες πληροφορίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνες τους ή συνολικά με πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές, προκειμένου να μας βοηθήσουν να προσφέρουμε τα υπάρχοντα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή να αναπτύξουμε νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες.

·         Ανώνυμες ή συγκεντρωτικές πληροφορίες. Η IQVIA δύναται να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί τις μη αναγνωρισμένες ή συγκεντρωτικές πληροφορίες σας στον όμιλο εταιρειών της IQVIA ή με τρίτους για σκοπούς δημόσιας υγείας, έρευνας, αναλύσεων και οποιουσδήποτε άλλους νόμιμους επιτρεπτούς σκοπούς.

·         Άλλες χρήσεις. Η IQVIA δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για άλλους σκοπούς που αποκαλύπτονται σε εσάς τη στιγμή που παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή με τη συγκατάθεσή σας.

 

6.3.      Άμεση αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εξερχόμενο τηλεμάρκετινγκ

Τα άτομα που μας παρέχουν Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή των οποίων τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνουμε από Τρίτα Μέρη δύναται να λαμβάνουν περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δελτία τύπου, επιστολές ή κλήσεις από εμάς με πληροφορίες σχετικά με την IQVA ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επιχειρηματικών εταίρων μας. Σας προσφέρουμε την επιλογή να αρνηθείτε αυτές τις επικοινωνίες χωρίς κόστος για το άτομο ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται τη στιγμή της παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

 

6.4.      Αιτήματα έρευνας/δημοσκοπήσεων
Από καιρού εις καιρόν, η IQVIA δύναται να πραγματοποιεί έρευνα (online και offline) μέσω δημοσκοπήσεων.  Μπορούμε να δεσμεύσουμε τους παρόχους υπηρεσιών τρίτων μερών να διεξάγουν τέτοιες δημοσκοπήσεις εξ ονόματός μας. Όλες οι απαντήσεις της δημοσκόπησης είναι εθελοντικές και οι πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς έρευνας και υποβολής εκθέσεων που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Οι απαντήσεις της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της Πύλης, διαφόρων τύπων επικοινωνιών, διαφημιστικών εκστρατειών ή/και δραστηριοτήτων προώθησης. Εάν ένα άτομο συμμετέχει σε μια δημοσκόπηση, οι πληροφορίες που δίνονται θα χρησιμοποιηθούν μαζί με αυτές άλλων συμμετεχόντων στη μελέτη. Μπορούμε να μοιραστούμε ανώνυμα ατομικά και συγκεντρωτικά δεδομένα για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης.

 

6.5.      Όλοι οι χρήστες του διαδικτύου: cookies, πληροφορίες αναλύσεων και διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος

 

6.5.1.  Cookies

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα cookie ή ένα μικρό κομμάτι κώδικα υπολογιστή που επιτρέπει στους διακομιστές Web να «ταυτοποιήσουν» επισκέπτες, κάθε φορά που ένα άτομο ξεκινά μια περίοδο σύνδεσης στην Πύλη. Δημιουργείται ένα cookie προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, να προσαρμοστεί η Πύλη σε εσάς, να υπολογιστεί και να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των χαρακτηριστικών, των προσφορών και των διαφημίσεων της Πύλης και να ελεγχθεί η ταυτότητα των Χρηστών για εγγεγραμμένες υπηρεσίες. Τα cookies μπορούν να προσπελάσουν μόνο Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στην Πύλη και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από άλλες τοποθεσίες. Τα Πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν την ικανότητα να διαγράψουν αρχεία cookies από τον δικό τους σκληρό δίσκο ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στην καρτέλα Προστασία προσωπικών δεδομένων ή Ιστορικό που κατά κανόνα υπάρχει στο μενού Ρυθμίσεις ή Επιλογές του προγράμματος περιήγησης Internet που διαθέτετε. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα cookies δύναται να είναι απαραίτητα για πρόσβαση σε μεγάλο μέρος του περιεχομένου και πολλά χαρακτηριστικά της Πύλης.

 

6.5.2.  Διαφήμιση με βάση το ενδιαφέρον

Μέσω της Πύλης, η IQVIA ενδέχεται στο μέλλον να επιτρέψει σε συνεργάτες διαφήμισης τρίτων μερών να ορίσουν εργαλεία παρακολούθησης (π.χ. cookies) για τη συλλογή ανώνυμων, δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τις δραστηριότητές σας (π.χ. διεύθυνση IP, σελίδα(-ες) επίσκεψης, ημέρα). Αυτοί οι συνεργάτες διαφήμισης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες (και παρόμοιες πληροφορίες που συλλέγονται από άλλους ιστότοπους) για σκοπούς παροχής στοχευμένων διαφημίσεων σε εσάς όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες που δεν σχετίζονται με την IQVIA στα δίκτυά τους. Αυτή η πρακτική αναφέρεται συνήθως ως «διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος» ή «online συμπεριφορική διαφήμιση».

 

6.5.3.  Μη προσδιορισμένες συγκεντρωτικές πληροφορίες

Η IQVIA δύναται να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και άλλα στοιχεία σχετικά με εσάς για τη δημιουργία μη προσδιορισμένων και συγκεντρωτικών πληροφοριών, όπως ανωνυμοποιημένες δημογραφικές πληροφορίες, ανωνυμοποιημένες πληροφορίες τοποθεσίας, πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή ή τη συσκευή από την οποία έχετε πρόσβαση στην Πύλη ή σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες , ή άλλες αναλύσεις που δημιουργούμε. Οι ανωνυμοποιημένες και συγκεντρωτικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για διάφορες λειτουργίες, όπως τη μέτρηση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών και τη χρήση διαφόρων τμημάτων ή χαρακτηριστικών της Πύλης. Οι μη προσδιορισμένες ή συγκεντρωτικές πληροφορίες δεν είναι Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η IQVIA δύναται να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους, όπως έρευνα, εσωτερική ανάλυση, αναλύσεις και κάθε νόμιμο επιτρεπτό σκοπό. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες εντός της IQVIA και σε Τρίτα Μέρη για τους σκοπούς μας ή τους σκοπούς τους σε μη αναγνωρισμένη ή συγκεντρωτική μορφή που έχει σχεδιαστεί για να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας από οποιονδήποτε.

 

 

6.6.      Επιλογή/Λειτουργίες για κατάργηση
Έχετε το δικαίωμα να καταργήσετε ορισμένες χρήσεις και κοινοποιήσεις των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως ορίζονται στους παρόντες Όρους.

 

6.6.1.  Επικοινωνίες μέσω e-mail και μέσω τηλεφώνου

Ένα κουμπί «Κατάργηση εγγραφής» θα παρέχεται στο επάνω ή το κάτω μέρος κάθε επικοινωνίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από την IQVIA, για να έχετε τη δυνατότητα κατάργησης. Ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με συναλλαγές όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες που ζητήσατε ως απάντηση σε ανάλογο αίτημα. Μπορεί να χρειαστεί να σας στείλουμε ορισμένες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της IQVIA και δεν θα μπορείτε να καταργηθείτε από αυτές τις επικοινωνίες, π.χ. επικοινωνίες σχετικά με τις ενημερώσεις αυτών των Όρων.

Διατηρούμε τηλεφωνικούς καταλόγους «Να μην πραγματοποιηθεί κλήση» και καταλόγους «Χωρίς αποστολή επιστολής» σύμφωνα με τις υποδείξεις του νόμου. Επεξεργαζόμαστε αιτήματα για τοποθέτηση σε καταλόγους μη αποστολή επιστολής, μη πραγματοποίησης κλήσης και επικοινωνίας εντός 60 ημερών από την παραλαβή ή συντομότερο χρονικό διάστημα ως δύναται να απαιτεί ο νόμος.

 

 

6.7.      Διαδοχική διαβίβαση
Η IQVIA δεν πωλεί ή αποκαλύπτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, εκτός και αν περιγράφονται στους παρόντες Όρους χρήσης ή ως ρητά συναινείτε.

 

6.7.1.  Πάροχοι υπηρεσιών
Η IQVIA δύναται να κοινοποιεί Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στους παρόχους υπηρεσιών που έχουμε διατηρήσει για την εκτέλεση των υπηρεσιών εκ μέρους μας, όπως (i) παροχή IT και σχετικών υπηρεσιών, (ii) παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, (iii) δραστηριότητες υποστήριξης χρηστών.

Η IQVIA έχει συνάψει τις κατάλληλες συμβάσεις με τους παρόχους υπηρεσιών που τους απαγορεύουν τη χρήση ή την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός ως είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των συμβεβλημένων υπηρεσιών εκ μέρους μας ή για συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

 

6.7.2.  Πληροφορίες που κοινοποιούνται για την προστασία μας και την προστασία τρίτων

Δύναται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς: (i) εάν μας ζητηθεί από το νόμο, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία, (ii) σε απάντηση σε νόμιμα αιτήματα των δημόσιων αρχών, μεταξύ άλλων για την τήρηση των εθνικών απαιτήσεων ασφαλείας ή επιβολής του νόμου, (iii) δυνάμει της διερευνητικής διαδικασίας σε επίδικη διαφορά, (iv) για την επιβολή πολιτικών ή συμβάσεων της IQVIA, v) για την είσπραξη ποσών που οφείλονται στην IQVIA, (vi) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή σε σχέση με έρευνα ή δίωξη υπόπτων ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα ή (vii) αν εμείς, με καλή πίστη, πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι άλλως απαραίτητη ή σκόπιμη.

Επιπροσθέτως, από καιρού εις καιρόν, τα αρχεία καταγραφής διακομιστών ενδέχεται να αναθεωρούνται για λόγους ασφαλείας: π.χ. για την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας στην Πύλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα καταγραφής διακομιστών που περιέχουν διευθύνσεις IP μπορούν να κοινοποιηθούν σε φορείς επιβολής του νόμου προκειμένου να ταυτοποιηθούν χρήστες σε σχέση με τη διερεύνηση των μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων.

 

6.7.3.  Πληροφορίες που κοινοποιούνται σε σχέση με επιχειρηματικές συναλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε ή να διαβιβάσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουμε σχετικά με εσάς σε περίπτωση προτεινόμενης ή πραγματικής αγοράς, οιασδήποτε αναδιοργάνωσης, πώλησης, μίσθωσης, συγχώνευσης, κοινοπραξίας, ανάθεσης, συνένωσης ή οποιουδήποτε άλλου είδους εξαγορά, διάθεση ή χρηματοδότηση του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος της επιχείρησής μας ή οποιουδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή τις μετοχές της επιχείρησης (ακόμη και σε περίπτωση πτώχευσης ή παρόμοιας διαδικασίας). Σε περίπτωση εκδήλωσης τέτοιου γεγονότος, η IQVIA θα προσπαθεί να κατευθύνει τον εκδοχέα για τη χρήση των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο συμβατό με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

 

6.8.      Διαβιβάσεις δεδομένων
Όλα τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποστέλλονται ή συλλέγονται μέσω της ή από την IQVIA δύναται να αποθηκευτούν οπουδήποτε στον κόσμο, όπως, ενδεικτικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο cloud, στους διακομιστές μας, στους διακομιστές των συνδεδεμένων εταιρειών μας ή στους διακομιστές των παρόχων υπηρεσιών μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να είναι προσβάσιμα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή από άλλες αρχές, βάσει νόμιμου αιτήματος. Παρέχοντας πληροφορίες στην IQVIA, συναινείτε στην αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε αυτές τις τοποθεσίες.

 

 

6.9.      Ασφάλεια
Η ασφάλεια όλων των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην IQVIA είναι σημαντική για εμάς και η IQVIA λαμβάνει εύλογα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Δυστυχώς, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή αποθήκευση πληροφοριών δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλής. Ως αποτέλεσμα, ενώ η IQVIA προσπαθεί να προστατεύσει τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας διαβιβάζετε στην IQVIA και το πράττετε με δική σας ευθύνη. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των δικών σας κωδικών πρόσβασης. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι οι κωδικοί πρόσβασης ή τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν είναι ασφαλή, ενημερώστε αμέσως την Εταιρεία στο:
            [email protected]


Η IQVIA τηρεί την Οδηγία του 1995 και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) από τις 25 Μαΐου 2018. Η IQVIA είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της Πύλης. Διάφορες συνδεδεμένες εταιρείες της IQVIA, που βρίσκονται εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν επίσης να επεξεργαστούν τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, σύμφωνα με τις πρακτικές που περιγράφονται στους παρόντες Όρους.

Η IQVIA έχει καθιερώσει με τις συνδεδεμένες εταιρείες της εκτός ΕΕ, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νομικές απαιτήσεις της ΕΕ. Οι συνδεδεμένες εταιρείες εκτός της ΕΕ συμφώνησαν να συμμορφωθούν με τέτοιες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες κατά την επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που προέρχονται από την ΕΕ. Οι συνδεδεμένες εταιρείες της IQVIA επεξεργάζονται, χρησιμοποιούν και αποκαλύπτουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και το εφαρμοστέο δίκαιο.

Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών δύναται επίσης να είναι οι εκτελούντες την επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για λογαριασμό μας, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουν επιλεγεί λόγω της εμπειρίας τους στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επειδή παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις για συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων ασφαλείας που διέπουν τη διεξαγωγή της επεξεργασίας). Κατά την επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας, οι εκτελούντες την επεξεργασία λειτουργούν δυνάμει συμβάσεων μαζί μας, ενεργούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και συμφωνούν να ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για σκοπούς συμβατούς με τους παρόντες Όρους.

 

6.10.     Διατήρηση
Η IQVIA διατηρεί τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους Χρήσης για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την Πύλη ή εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του/των σκοπού(-ων) για τον οποίο συλλέξαμε, την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την επίλυση διαφορών, τη διεξαγωγή ελέγχων, την επιδίωξη νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών, την επιβολή των συμφωνιών μας και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους.

 

6.11.     Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων
Λάβετε υπόψη ότι η Πύλη μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους για την ευκολία και την ενημέρωσή σας. Η IQVIA δεν ελέγχει τους ιστότοπους τρίτων μερών ή τις πρακτικές απορρήτου τους που μπορεί να διαφέρουν από αυτές που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η IQVIA δεν υποστηρίζει ή δεν πραγματοποιεί δηλώσεις σχετικά με τους ιστότοπους τρίτων. Οποιαδήποτε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιλέγετε να δώσετε σε μη συνδεδεμένα Τρίτα Μέρη δεν καλύπτονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η IQVIA σας ενθαρρύνει να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου οποιασδήποτε εταιρείας ή ιστότοπου προτού υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ορισμένα Τρίτα μέρη δύναται να επιλέξουν να κοινοποιήσουν τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών τους με την IQVIA. Η εν λόγω κοινή χρήση διέπεται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της συγκεκριμένης εταιρείας και όχι από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

6.12.     Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, σβησίματος και διαγραφής

Δύναται να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν η IQVIA επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, να ζητήσετε πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να ζητήσετε να διορθώσουμε, τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπου είναι ανακριβή ή έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου. Όπου επιτρέπεται διαφορετικά από την εφαρμοστέα νομοθεσία, δύναται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις μεθόδους που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης για να ζητήσετε πρόσβαση σε, να λάβετε (φορητότητα), να περιορίσετε την επεξεργασία, να ζητήσετε διόρθωση ή να αιτηθείτε διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί η IQVIA για εσάς. Τα εν λόγω αιτήματα θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους. Παρόλο που η IQVIA καταβάλλει προσπάθειες καλής πίστης για να παρέχει σε Πρόσωπα πρόσβαση στα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες η IQVIA δεν είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: όπου οι πληροφορίες περιέχουν δικηγορικό απόρρητο, όπου ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το ιδιωτικό απόρρητο ή άλλα νόμιμα δικαιώματα, όπου το βάρος ή το κόστος παροχής πρόσβασης ενδέχεται να είναι δυσανάλογο σε σχέση με τους κινδύνους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Προσώπου στην εκάστοτε περίπτωση ή όπου είναι εμπορικά ιδιοκτησιακό. Εάν η IQVIA διαπιστώσει ότι η πρόσβαση πρέπει να περιοριστεί σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, θα σας παράσχουμε μια εξήγηση για τον λόγο για τον οποίο έγινε αυτή η διαπίστωση και ένα σημείο επαφής για τυχόν περαιτέρω ερωτήματα. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, η IQVIA θα λαμβάνει εμπορικά εύλογα μέτρα για να επαληθεύσει την ταυτότητά σας προτού παραχωρήσετε πρόσβαση ή πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε αλλαγές στα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

 

6.13.     Επικοινωνία

Εάν μετά την αναθεώρηση αυτών των Όρων Χρήσης, θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε με:

            [email protected]


Η IQVIA θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες σας και θα προσπαθεί να επιλύσει έγκαιρα τυχόν προβλήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
Οι χρήστες μπορούν επίσης να τροποποιήσουν τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που διατηρεί online η IQVIA στον περιβάλλον διαχείρισης της Πύλης, με τη χρήση των αναγνωριστικών (αναγνωριστικό σύνδεσης και κωδικός πρόσβασης).

 

 

7.   ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ / ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ / ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ

 

7.1.       Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων θεωρηθεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως μη εκτελεστή, τότε οι λοιπές διατάξεις των Όρων, εφόσον είναι δυνατή η ουσιαστική εκτέλεσή τους, θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 

7.2.       Καμία καθυστέρηση ή παράλειψη εκ μέρους οποιουδήποτε μέρους για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή εξουσίας που έχει δυνάμει των Όρων δεν θα επηρεάζει ή θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή την εξουσία. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους από οποιαδήποτε παραβίαση ή οποιοδήποτε σύμφωνο δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από τυχόν ακόλουθη παραβίαση ή οποιοδήποτε άλλο σύμφωνο.

 

7.3.       Οι Χρήστες δεν θα εκχωρούν τους Όρους ή κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της IQVIA.

 

 

8.   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 

Εάν και στο βαθμό που η εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της IQVIA αποτρέπεται, παρεμποδίζεται ή καθυστερεί από μια εκδήλωση ανωτέρας βίας (όπως ορίζεται παρακάτω), τότε η IQVIA θα δικαιολογείται για τέτοια μη εκπλήρωση, παρεμπόδιση ή καθυστέρηση των εν λόγω υποχρεώσεων που επηρεάζονται από την εκδήλωση ανωτέρας βίας. Για τους σκοπούς των Όρων, ως «Γεγονός Ανωτέρας Βίας» νοείται πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, στοιχεία της φύσης ή θεομηνία, ταραχή, αστικές διαταραχές, εξέγερση ή επανάσταση, πολεμικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες στη βιομηχανία και άλλη παρόμοια αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου της IQVIA.

 

 

9.   ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

 

Διατηρούμε τους παρόντες Όρους υπό τακτικό έλεγχο και θα τοποθετούμε οποιεσδήποτε ενημερώσεις σε αυτή τη σελίδα. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Πύλη μετά από τις εν λόγω αλλαγές, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τις αλλαγές. Εάν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στους παρόντες Όρους, η IQVIA θα σας ειδοποιεί όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Θα δημοσιεύουμε οποιεσδήποτε προσαρμογές στους Όρους σε αυτή την ιστοσελίδα και η αναθεωρημένη έκδοση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις αναρτηθεί (ή με ειδοποίηση, ως ισχύει). Εάν ανησυχείτε για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών σας, ορίστε σελιδοδείκτη σε αυτήν τη σελίδα και διαβάστε αυτούς τους Όρους περιοδικά.

Επιπρόσθετα, προτού χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για κάθε νέο σκοπό που δεν έχει εγκριθεί αρχικά από εσάς, θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το νέο σκοπό και να σας δώσουμε την ευκαιρία κατάργησης. Όπου η συγκατάθεσή σας για την Επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται άλλως από το νόμο ή σύμβαση, θα προσπαθούμε να συμμορφωνόμαστε με το νόμο ή τη σύμβαση.

Ενθαρρύνεστε να ελέγχετε τακτικά την τελευταία έκδοση αυτών των Όρων. Η χρήση από εσάς της Πύλης μετά από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση συνιστά τη συγκατάθεσή σας να τηρείτε τους Όρους και να δεσμεύεστε από αυτούς ως τροποποιούνται.

 

 

10.   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Οι παρόντες Όροι και οποιεσδήποτε αξιώσεις, διαφορές ή διαδικασίες οποιασδήποτε μορφής (συμβατικής ή εξωσυμβατικής) που προκύπτουν από αυτούς ή σε σχέση με αυτούς, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Υπόκεισθε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων για όλες τις διαδικασίες που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους (συμβατικούς ή εξωσυμβατικούς).

 

 

11.   ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Το «Πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα» είναι ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ένα Πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να είναι Χρήστης ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο.

Ως «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»). Ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι πρόσωπο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ειδικά με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμός ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή με αναφορά σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένα τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ως «Επεξεργασία» νοείται κάθε εργασία που πραγματοποιείται με Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, κοινοποίηση με διαβίβαση, διάδοση ή άλλως διαθεσιμότητα, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Ως «Τρίτο Μέρος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, εταιρεία ή οργανισμός εκτός από το Πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, την IQVIA ή εκπρόσωπους της IQVIA.